"RAN"
Komposition: Masakazu Nishimine (Masa-Daiko)

"DaDaDa"
Komposition: JürgenKlatt/ATP

"Kisei" und "Sesso Asobi"
Komposition: Anne Wagner

"Yatai Bayashi"

"Shima Bayashi"
Komposition: Michelle Fuji, Walter Clarke

"Isami Goma"

"Mitsu Uchi"

"Tenkoro"
Komposition: Yoko Tanaka (Kyoto Taiko Center)

"Energie", "Tsumugu", "Sandadaiko", "Odaikoichi", "Odaikoni"
Komposition: Sayuri Ito

"Kazan", "Schwert und Schild", "Taikomachine"
Komposition: Ivonne Huesmann, Sayuri Ito

"PYBM"
Komposition: ATP (Autonomes Taiko Projekt)

"Derivat" Extension Version "Toki meets Derivat" in progress
Komposition: ATP (Autonomes Taiko Projekt)

"Shichisei"
Komposition: Eitetsu Hayashi

"Ready Set kaDON"
Komposition: Shoji Kameda

"Korekara" (Open Source)
(Open Source Version) ATP Performance

"Doragon no Tatakai" Drachenkampf
Komposition Silke Thompson

"Tomodachi Ludger"
Komposition: Sayuri Ito
Komposition: ATP

"Ogi Matsuri Bayashi"

"Renshu"

"Taiko Beat"

Stepping Stones
Komposition: Kagemusha Taiko